Usługi rachunkowe dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość)

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Opracowanie planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
 • Bieżąca aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
 • Ewidencja obrotu magazynowego - dowody obrotu materiałowego
 • Ewidencja obrotu kasowego - raporty kasowe
 • Bieżąca weryfikacja sald kont
 • Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów
 • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji

Obsługa podatkowa

 • Przygotowanie i sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • Dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowch
 • Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenia handlowe i operacyjne

 • Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
 • Monitoring rozrachunków
 • Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań
 • Wystawianie Monitów, Not odsetkowych i Wezwań do zapłaty
 • Rozliczanie zaliczek pracowników

Sprawozdawczość (zarządcza, podatkowa i administracyjna)

 • Wydzielenie w uzgodnieniu klientem ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki - ewidencja w ustalonym przekroju
 • Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)

Rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób

 • szczegółowe informacje w dziale "Kadry, Płace, ZUS".

Pomoc w sprawach gospodarczych

 • Doradztwo gospodarcze
 • Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

Nowoczesne usługi informatyczne:

 • dostęp do danych finansowo księgowych 24h/dobę przez system on-line
 • dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji przez "Panel Klienta"